Kto może skorzystać z PIT-u zero?

Program „Bez PIT dla młodych” obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku. Zgodnie z jego założeniami dochody pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 26. roku życia, zostały zwolnione z podatku. Wprowadzenie tych przepisów ma na celu poprawę sytuacji młodych osób na rynku pracy. Dzięki zwolnieniu z podatku do 26 lat miesięczne zarobki najmłodszych pracowników są wyższe, co z kolei ma zachęcić ich do podejmowania aktywności zawodowej w Polsce.

Należy jednak podkreślić, że nie wszyscy mogą skorzystać z tej ulgi, gdyż wiek nie jest tu jedynym kryterium. Kogo więc obejmuje zerowy PIT? Na wprowadzonych w ramach programu zmianach w podatkach zyskają osoby, które osiągają przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia. Począwszy od 2021 roku, grupę uprawnionych do ulgi rozszerzono o osoby, które mają mniej niż 26 lat i uzyskują przychody z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

W praktyce oznacza to, że ulga podatkowa do 26. roku życia dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie oraz osiągających przychody w ramach odbywanej praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego. Nie mogą z niej natomiast skorzystać osoby, które uzyskują dochody z tytułu umowy o dzieło czy prowadzące własną działalność gospodarczą. Zerowy PIT nie obejmuje też osób, które pobierają zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne.

Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej jest uzależniona także od wysokości zarobków. Jak wskazują przepisy, by przychód młodej osoby został całkowicie zwolniony z podatku, nie może on przekroczyć kwoty 85 528 zł. Kryterium to obowiązuje więc tylko w pierwszym progu podatkowym, ale niezależnie od liczby zawartych umów w danym roku. Jeśli jednak pracownik zarobi więcej, nadwyżka ponad kwotę 85 528 zł zostanie opodatkowana według skali podatkowej.

Zerowy PIT a zysk pracownika

Wiele osób zastanawia się jednak, ile realnie jest w stanie zyskać na wprowadzonych zmianach. Ile zatem można zyskać na zwolnieniu z podatku do 26. roku życia? Ministerstwo Finansów przedstawiło możliwy zysk miesięczny i roczny w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę, przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego w 2021 roku oraz wynagrodzenia na poziomie rocznego limitu.

Zysk z wprowadzenia zerowego PIT-u przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2021 roku:

  • kwota miesięcznego wynagrodzenia – 2 800 zł,
  • zysk miesięczny – 137 zł,
  • zysk roczny – 1 647 zł.

Zysk z wprowadzenia zerowego PIT-u przy przeciętnym wynagrodzeniu prognozowanym w 2021 roku:

  • kwota miesięcznego wynagrodzenia – 5 259 zł,
  • zysk miesięczny – 334 zł,
  • zysk roczny – 4 002 zł.

Zysk z wprowadzenia zerowego PIT-u przy wynagrodzeniu na poziomie rocznego limitu:

  • kwota miesięcznego wynagrodzenia – 7 127,33 zł,
  • zysk miesięczny – 483 zł,
  • zysk roczny – 5 792 zł.

Podatek do 26 lat – o czym warto pamiętać?

Bardzo ważnym aspektem, który budzi wątpliwości wielu młodych osób, jest konieczność złożenia rocznego rozliczenia PIT przez osoby do 26 lat. W świetle ogólnych przepisów wszystkie osoby, które w minionym roku podatkowym uzyskały dochód, są zobligowane do jego rozliczenia w rocznym zeznaniu PIT. Obowiązek ten nie dotyczy osób do 26. roku życia, których dochody były opodatkowane zerową stawką.

Należy jednak mieć świadomość, że również od tej zasady są pewne wyjątki i w niektórych przypadkach nawet osoby młode muszą złożyć roczne rozliczenie. Od czego to zależy? Między innymi od wysokości przychodów – tak jak zostało wskazane wcześniej, w minionym roku podatkowym nie może ona przekroczyć 85 528 zł. Jakakolwiek nadwyżka powyżej tej kwoty zostanie natomiast opodatkowana na zasadach ogólnych.

Warto też pamiętać, że znaczenie ma także rodzaj zawartej umowy. Jeśli osoba młoda uzyskała przychody z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie, praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego i nie przekroczyły one pierwszego progu podatkowego, jest ona zwolniona z wysłania do urzędu skarbowego rocznego rozliczenia. Zwolnienie z podatku do 26 lat nie obejmuje jednak osób, które osiągają przychody z umowy o dzieło czy własnej działalności gospodarczej. W takiej sytuacji osoby młode mają obowiązek rozliczenia PIT-u w terminie do 30 kwietnia, tak samo jak każdy inny podatnik.

Co równie istotne, zerowy PIT nie zwalnia z zapłaty składek na rzeczy ZUS-u czy składki chorobowej do NFZ – choć dotyczy to wyłącznie pracowników do 26. roku życia, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Należy przy tym pamiętać, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie opłacają jedynie obowiązkowe składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązujący od sierpnia 2019 roku program „Bez PIT dla młodych” ma na celu poprawę sytuacji osób do 26. roku życia na rynku pracy. Dzięki zerowej stawce podatkowej, ich miesięczne wynagrodzenie jest wyższe, co zgodnie z założeniami programu, ma zachęcić młodych do podejmowania legalnego zatrudnienia w Polsce.