·4 min czytania

Co to jest dodatek aktywizacyjny i komu przysługuje?

Co to jest dodatek aktywizacyjny i komu przysługuje?

Osoby bezrobotne, które zdecydują się na podjęcie pracy zarobkowej mogą obecnie liczyć na otrzymanie od państwa tak zwanego dodatku aktywizacyjnego. Świadczenie to ma na celu wyrównanie szans na rynku pracy, a także zmotywowanie takich pracowników do utrzymania zatrudnienia. Kto dokładnie może dostać taki dodatek, ile on wynosi i kiedy zostaje wypłacony? Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu z bliska.

Skala bezrobocia w Polsce nie jest wysoka, ale wciąż wiele tysięcy osób pozostaje bez stałego zatrudnienia. Dla niektórych brak pracy stał się normą, inni z kolei nie potrafią znaleźć odpowiedniej pracy. Wszystko zależy od konkretnego człowieka, jego umiejętności, a także potrzeb i wymagań. Dlatego rządzący postanowili nieco bardziej zachęcić bezrobotnych do aktywności na rynku pracy, poszukiwania swojej szansy, a także korzystania z okazji, jakie stają się przed nimi.

Dodatek aktywizacyjny - co to takiego?

Najprościej tłumacząc, dodatek aktywizacyjny to świadczenie dla osoby bezrobotnej posiadającej prawo do zasiłku, która samodzielnie znalazła pracę lub podjęła zatrudnienie na podstawie skierowania przez właściwy urząd pracy. Mowa tutaj zarówno o podjęciu pracy w pełnym, jak i niepełnym wymiarze, niezależnie od wysokości otrzymywanego wynagrodzenia. Świadczenie to ma charakter dodatku do otrzymywanej pensji, a nie jej alternatywy. Zgodnie z interpretacją organów państwowych, dzięki dodatkowi osoba bezrobotna jest w stanie nieco szybciej odnaleźć się w nowej sytuacji życiowej. Dodatek aktywizacyjny uregulowano przede wszystkim w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Komu przysługuje dodatek aktywizacyjny?

Wiemy już więc, kiedy dodatek może zostać przyznany. Warto dodać, że aby go otrzymać należy złożyć stosowny wniosek oraz dodatkową dokumentację potwierdzającą uzyskanie zatrudnienia. Może to być na przykład umowa o pracę lub zaświadczenie od nowego pracodawcy, a także wyciągu z konta potwierdzającego otrzymywanie wynagrodzenia. Wszystko to wynika z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. Polski ustawodawca wskazuje, że dodatek aktywizacyjny nie przysługuje osobom, które podjęły zatrudnienie w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy do wykonywania robót publicznych lub prac interwencyjnych; podjęły zatrudnienie u pracodawcy, dla którego wykonywały pracę bezpośrednio przed zarejestrowaniem; podjęły zatrudnienie za granicą, u zagranicznego pracodawcy; lub przebywają na urlopie bezpłatnym.

Jaka jest wysokość dodatku aktywizacyjnego?

Dodatek aktywizacyjny wysokość? Dodatek aktywizacyjny ile wynosi? To jedne z najczęściej wyszukiwanych fraz w kontekście przyznania tego świadczenia. Dodatek dla bezrobotnych z prawem do zasiłku, którzy z własnej inicjatywy podjęli zatrudnienie wynosi maksymalnie 50% wartości zasiłku dla bezrobotnych. Od 1 września 2020 roku osoby uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych otrzymują przez 90 pierwszych dni miesięcznie 960 zł, 1200 zł lub 1440 zł brutto. Kwota ta uzależniona jest od stażu pracy uprawniającego do tego świadczenia. Wysokość zasiłku w pierwszym półroczu 2021 roku się nie zmieni. Nieco inaczej należy obliczać dodatek w przypadku osób, które pracują w niepełnym wymiarze na skutek skierowania ich do tej pracy przez powiatowy urząd. Warunkiem jest tutaj otrzymywanie pensji niższej niż ustawowa minimalna krajowa. Wówczas dodatek jest równy różnicy pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę w Polsce, a otrzymywanym przez daną osobę. Należy jednak zaznaczyć, że nadal nie może być on wyższy niż połowa zasiłku dla osób bezrobotnych. Celem jest tutaj swego rodzaju zrekompensowanie pracownikowi tego, że nie otrzymuje nawet najniższego wynagrodzenia.

Jak długo można otrzymywać dodatek aktywizacyjny?

Dodatek aktywizacyjny jak długo dana osoba ma prawo otrzymywać świadczenie? Tutaj znów mamy do czynienia z dwoma rozwiązaniami. Dodatek dla bezrobotnych, którzy z własnej woli podjęli pracę, jest wypłacany przez połowę okresu, w którym przysługiwałbym tym osobom zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli mówimy z kolei o grupie osób, które skierowano do pracy i zarabiają mniej niż najniższa krajowa, wówczas dodatek przysługuje im dokładnie przez taki okres, jaki otrzymywaliby zasiłek dla bezrobotnych. Oczywiście, jeśli pracownik straci zatrudnienie, niezależnie od swojej woli, traci również prawo do dodatku aktywizacyjnego. Co jednak w sytuacji, gdy zmieni on pracy podczas okresu, w którym pobiera świadczenie? Przepisy określają, że w takich okolicznościach nie ma to wpływu na utratę dodatku, o ile między umowa nie ma żadnej przerwy. Z tym jednak zastrzeżeniem, że o każdej zmianie pracy należy niezwłocznie poinformować właściwy urząd pracy.

Dodatek aktywizacyjny – od kiedy może być wypłacany i dlaczego?

Dodatek aktywizacyjny kiedy wypłacają? Istnieje kilka stałych zasad dotyczących obsługi wypłat tego świadczenia. Przede wszystkim następują one z dołu, a więc po zakończeniu każdego miesiąca. Termin wypłaty środków jest ustalany przez powiatowy urząd pracy, ale nie może być dłuższy niż 14 dni po zakończeniu miesiąca. Dodatek aktywizacyjny za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę dodatku aktywizacyjnego przez 30 i następnie mnożąc uzyskaną kwotę przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który świadczenie przysługuje. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek i otrzymać pozytywną decyzję organu państwowego. Dodatek jest wówczas wypłacany od dnia złożenia wniosku z odpowiednim wyrównaniem. W razie wątpliwości lub pytań dotyczących tego świadczenie można zgłosić się do każdego urzędu pracy. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać także na ministerialnych stronach. Warto także śledzić nowelizację przepisów, szczególnie teraz, gdy z powodu pandemii koronawirusa zmieniają się one tak często i są co rusz dostosowywane do obecnie panującej sytuacji.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.