·5 min czytania

Rzecznik Praw Obywatelskich – jak możemy korzystać z jego usług?

Rzecznik Praw Obywatelskich – czym się zajmuje i jak możemy korzystać z jego usług w pracy?

Zadaniem Rzecznika Praw Obywatelskich jest ochrona praw wszystkich obywateli. Każda osoba może zwrócić się do niego z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich praw.

Rzecznik Praw Obywatelskich – kto to?

Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym urzędnikiem, do którego można odwoływać się w sprawie naruszenia praw jednostki po wyczerpaniu samodzielnych możliwości prawnych. Ma on możliwość sprawdzenia, czy na skutek działania organów władzy państwowej nie doszło do naruszenia prawa oraz podstawowych zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej, a także czy nie zaistniały przejawy dyskryminowania. Rzecznik Praw Obywatelskich jest niezależny i niezawisły, w swojej pracy nie odpowiada przed żadnym innym organem państwowym. Nie może on również prowadzić innej działalności publicznej, która byłaby w sprzeczności z godnością tego urzędu. Jego niezależność opiera się także o zakaz jakiejkolwiek przynależności do partii politycznych i związków zawodowych. Stanowiskiem, które może zajmować Rzecznik Praw Obywatelskich, jest wyłącznie funkcja profesora uczelni wyższej. Po upływie kadencji rzecznik ma prawo wrócić na wcześniej zajmowane przez siebie stanowisko pracy. Rzecznik zostaje wybrany przez Sejm za zgodą Senatu, jego kadencja trwa 5 lat. Funkcję tę może pełnić wyłącznie obywatel polski mający dużą wiedzę prawniczą, powinien również cechować się wysoką wrażliwością społeczną i być autorytetem moralnym. O pomoc  do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zwrócić:

 • każdy obywatel albo cudzoziemiec, jeżeli skarga dotyczy działania polskiej instytucji,
 • organizacja lub grupa obywateli,
 • należy pamiętać, że wniosek, który jest składany do Rzecznika, zawsze jest darmowy, nie wymaga zachowania specjalnej formy, może być składany przez osobę postronną, ale powinien zawierać informacje o osobie, której sprawa dotyczy oraz charakteryzować problem.

Rzecznik Praw Obywatelskich - co robi?

Rzecznik Praw Obywatelskich - co robi? Osoby, które mają problemy np. z alimentami, emeryturą zwracają się o pomoc do Rzecznika, wtedy sprawdza on czy urzędnicy działali zgodnie z prawem. Zajmuje się również problemami mieszkańców domów pomocy, więźniów, prawem do nauki, opieki zdrowotnej i wolności wypowiedzi. Może także interweniować w sądzie, szczególnie w przypadkach, kiedy decyzja sądu jest ważna dla całego społeczeństwa. Nie może być jednak adwokatem zgłaszającym problemy obywateli, ale ma możliwość występowania z sugestiami jak udoskonalić działanie państwa i poprawić prawo. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może pisać projektów ustaw, ale zauważa i sygnalizuje problem dotyczący wielu ludzi, przepisy prawne mogą mieć luki wynikające z niemożliwości zauważenia niektórych sytuacji, w jakich mogą znajdować się obywatele. Rzecznik Praw obywatelskich - co robi? Dzięki temu, że otrzymuje wiele skarg od ludzi, może zauważyć takie luki. Wskazują one, jak funkcjonuje państwo w życiu codziennym. Wszystkie państwa Unii Europejskiej mają obowiązek sprawdzania, czy żaden z obywateli nie jest dyskryminowany ze względu na swoje indywidualne cechy takie, jak, niepełnosprawność, religia, rasa, płeć. Praca, jaką wykonuje Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce polega na przeciwdziałaniu takim sytuacjom.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Rzecznik Praw Obywatelskich – zadania

Rzecznik Praw Obywatelskich zadania, jakie realizuje, to przede wszystkim reagowanie na wszystkie informacje dotyczące naruszenia wolności i praw człowieka i obywatela. Zadaniem rzecznika jest wyjaśnienie, czy doszło do naruszenia prawa i wolności osoby, której sprawa dotyczy. Postępowanie może być przeprowadzone przez niego osobiście, może również zwrócić się z pomocą do odpowiednich organów, np. prokuratury. Po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym jakichś nieprawidłowości Rzecznik może:

 • zająć się problemem,
 • udzielić jedynie wskazówek wnioskodawcy o sposobie dalszego postępowania w tej sprawie,
 • przekazać sprawę do rozwiązania odpowiedniej instytucji,
 • nie podjąć sprawy, jeśli stwierdzi, że nie leży ona w zakresie jego kompetencji.

Po wyjaśnieniu sprawy Rzecznik może stwierdzić, że nie doszło do żadnego naruszenia prawa, powinien wówczas wytłumaczyć wnioskodawcy dlaczego nie doszło do naruszenia jego praw. Jeśli do naruszenia prawa doszło, Rzecznik Praw Obywatelskich zadania, jakie powinien wówczas wypełnić to:

 • wystąpienie do instytucji lub organu w której doszło do naruszenia prawa, odpowiedź powinna być udzielona w ciągu 30 dni,
 • zażądanie wszczęcia postępowania, Rzecznik w takiej sytuacji może działać podobnie jak prokurator,
 • zażądać rozpoczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu,
 • wnieść skargę do sądu administracyjnego i brać udział w postępowaniu na zasadach prokuratora,
 • wystąpić z odpowiednim wnioskiem o poniesienie kary,
 • wystąpić z wnioskiem o uchylenie wydanego prawomocnego rozstrzygnięcia w określonej sprawie,
 • zażądać kasacji albo rewizji nadzwyczajnej prawomocnego orzeczenia w sprawie, której dotyczy postępowanie.

Czym zajmuje się Rzecznik Spraw Obywatelskich? W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami w orzecznictwie sądów powszechnych Rzecznik może skierować pytania prawne, które są następnie rozstrzygane przez powiększone składy Sądu Najwyższego. Poza tym zadaniem Rzecznika jest także wnoszenie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Ma także możliwość do przystępowania w postępowaniu w sądach powszechnych i administracyjnych.

Rzecznik Praw Obywatelskich – jak może pomóc w przypadkach naruszeń w pracy?

Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce pomaga w przypadku znaczących różnic w średnich wynagrodzeniach przyznawanym kobietom i mężczyznom. Jest to dyskryminacja ze względu na płeć, której doświadczają kobiety w takich obszarach, jak zatrudnienie, awansowanie i wynagradzanie. Rzecznik Praw Obywatelskich kto to? Ma on również prawo reagować w przypadku dyskryminacyjnych praktyk ze względu na wyznanie. Do takich naruszeń może dochodzić w przypadku ograniczenia możliwości doskonalenia zawodowego, kiedy zajęcia są organizowane w dni, które są świętem religijnym dla danego wyznania. Mogą również występować problemy w pracy w przestrzeganiu prawa do obchodzenia świąt religijnych zgodnie z kalendarzem religijnym albo braku możliwości udzielenia przerwy na modlitwę. Pracownicy mogą także doświadczać molestowania, to znaczy niepożądanych zachowań ze strony innych pracowników na skutek ujawnienia w miejscu pracy swojego zaangażowania religijnego. Często na dyskryminację narażone są osoby silne, które nie boją się ujawniać swojego wyznania. Można je również rozpoznać po charakterystycznych elementach religijnych ubrania. Zastanawiając się, Rzecznik Praw Obywatelskich kto to, warto wiedzieć, że jest to instytucja, która może udzielić wsparcia pracownikowi pokrzywdzonemu dyskryminacją w miejscu pracy. Duże znaczenie ma podnoszenie świadomości edukacyjnej pracowników, warto zdawać sobie sprawę, że zgodnie z kwestią odwróconego ciężaru dowodu, na pracowniku nie ciąży udowodnienie zasady nierównego traktowania, a jedynie jego uprawdopodobnienie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.