·4 min czytania

Wniosek o urlop ojcowski - omówienie

wniosek o urlop ojcowski

Narodzenie dziecka to wielka chwila nie tylko dla świeżo upieczonych matek, ale i dla ojców. W ostatnich latach rozwinięciu uległy przepisy, dzięki którym młodzi ojcowie mogą poświęcić więcej czasu na wychowanie swojego dziecka. Urlop ojcowski, urlop „tacierzyński” oraz urlop rodzicielski – to rozwiązania, z których mogą oni skorzystać, a które nie są ze sobą tożsame. Czym charakteryzuje się urlop ojcowski?

Urlop ojcowski – podstawowe informacje

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem wskazane zostały w rozdziale drugim Kodeksu Pracy, a dokładniej – w dziale ósmym. Zgodnie z art. 182 Kodeksu Pracy: „Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni”. Urlop może być wykorzystany do czasu ukończenia 24. miesiąca życia przez dziecko. Jeżeli dziecko zostało przysposobione, urlop musi być wykorzystany przed upływem dwóch lat od dnia, w którym postanowienie o przysposobieniu uprawomocniło się. Musi się to odbyć przed ukończeniem przez dziecko 7. roku życia. Wyjątkiem są dzieci, wobec których zdecydowano o odroczeniu obowiązku szkolnego – w takiej sytuacji z urlopu ojcowskiego można skorzystać zanim dziecko skończy 10 lat.

Art. 182. § 1. Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  1. do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia albo
  2. do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Pracownik – ojciec może skorzystać z przysługującego mu urlopu jednorazowo lub w dwóch, tygodniowych częściach. Warto pamiętać, iż tydzień takiego urlopu jest równy siedmiu dniom kalendarzowym. Taki urlop jest płatny w 100% – pracownik z niego korzystający otrzymuje swoje pełne wynagrodzenie.

Za niewykorzystanie urlopu we wskazanym terminie nie przysługuje ekwiwalent pieniężny – w tej sytuacji urlop przepada.

Wniosek o urlop ojcowski

Zgodnie z §2 wskazanego wcześniej artykułu, pracownik – ojciec może skorzystać z urlopu po złożeniu pisemnego wniosku. Podanie o urlop ojcowski musi być złożone na co najmniej 7 dni przed jego planowanym rozpoczęciem. Do wniosku należy dołączyć określone dokumenty.

W przypadku dopełnienia tych formalności, obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie wniosku. Jeśli termin nie zostanie dotrzymany przez pracownika, pracodawca nie ma obowiązku przychylenia się do wniosku, chociaż nie ma przeciwwskazań, by rozpatrzył go pozytywnie. Natomiast odmówienie udzielenia urlopu – mimo prawidłowego złożenia podania – jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, które zagrożone jest karą grzywny.

wniosek o urlop ojcowski
wniosek o urlop ojcowski

Pobierz darmowy wzór wniosku o urlop ojcowski!

Wniosek o urlop ojcowski

Urlop ojcowski to jedno z rozwiązań, z których skorzystać mogą ojcowie. Pobierz DARMOWY wzór/druk Wniosku o Urlop Ojcowski w formacie DOC (Word) lub PDF.

wniosek-o-urlop-ojcowski

Wniosek o urlop ojcowski – omówienie wzoru

Kodeks wskazuje, iż w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw pracy określa m.in. treść wniosku o udzielenie urlopu ojcowskiego albo jego części oraz dokumenty, które muszą zostać do wniosku dołączone (art. 1868a Kodeksu Pracy). Kwestie te zostały uregulowane Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Rozporządzenie wskazuje, iż wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (lub jego części) musi zawierać: imię i nazwisko pracownika oraz okres, w którym urlop lub jego część ma być udzielona. Akt nie dostarcza jednolitego wzoru podania.

Ponadto do wniosku dołączyć należy skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo zagraniczny akt urodzenia dziecka lub kopie dokumentów. Jeżeli sprawa dotyczy dziecka przysposobionego, załącznikiem do podania musi być kopia prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu oraz, jeśli tak stwierdzono, kopia prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego. W tym przypadku pracownik – ojciec musi również złożyć oświadczenie o korzystaniu z urlopu ojcowskiego lub jego części we wcześniejszym okresie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Urlop ojcowski – dodatkowe informacje

Pracownicy – ojcowie przebywający na urlopie ojcowskim są również objęci ochroną, którą tradycyjnie przewidziano dla matek. Wykorzystywanie urlopu ojcowskiego nie stanowi uzasadnienia dla wypowiedzenia umowy o pracę, która zawarta została na czas nieokreślony oraz umowy o pracę, która została zawarta na okres próbny (art. 50 Kodeksu Pracy) i jest naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów (art. 45 Kodeksu Pracy). Wskazuje na to również art. 177 Kodeksu Pracy. Jeżeli mimo to doszło do zwolnienia, sąd pracy wypowiedzenie może uznać za bezskuteczne, może też przywrócić pracownika do pracy na warunkach poprzednich lub przyznać mu odszkodowanie (jeśli uwzględnienie żądania pracownika nie może być spełnione). W takim przypadku także zwolnionemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy (art. 47 i art. 57 §2 Kodeksu Pracy).

Nie ma także przeciwwskazań, by pracownik, tuż po urlopie ojcowskim, skorzystał z przysługującego mu urlopu wypoczynkowego (art. 163 §3 Kodeksu Pracy). Jeżeli zaplanowany wcześniej urlop wypoczynkowy nie może rozpocząć się we wskazanym terminie ze względu na trwający urlop ojcowski, obowiązkiem pracodawcy jest przesunięcie urlopu wypoczynkowego na późniejszy termin (art. 165 Kodeksu Pracy). Niewykorzystana, ze względu na urlop ojcowski, część urlopu wypoczynkowego, również musi zostać udzielona w późniejszym terminie (art. 166 Kodeksu Pracy).

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.