Aneks do umowy – wzór z omówieniem

Aneks do umowy – wzór z omówieniem

Opublikowano 15.02.2018 przez Karolina Miech w kategorii Przepisy

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego, aneks to m.in. „dodatek uzupełniający lub ilustrujący zasadniczy tekst publikacji” oraz „pismo dodatkowe, dołączone do głównego dokumentu”. Aneks stanowić może zatem dodatkowy element umów różnego rodzaju – np. umów o pracę czy umów najmu. Rozmaite umowy podpisywane są często na długi okres (lub czas nieokreślony), a aneks staje się możliwością na dostosowanie ich postanowień do zmieniających się warunków.

W odniesieniu do uzupełnienia lub zmiany postanowień umowy poprzez aneks Kodeks Cywilny stwierdza jedynie, w art. 77., że wymaga to zachowania takiej formy, jaka została przewidziana przez ustawę lub strony w celu zawarcia tejże umowy. Jeżeli więc została ona zawarta na piśmie, aneks również powinien zostać sporządzony w formie pisemnej.

Dodać jednak trzeba, że uniwersalny wzór aneksu do umowy nie został opracowany przez prawodawcę.

Co zmienia aneks?

Generalnie rzecz ujmując, aneksem można zmieniać postanowienia umów, uchylać postanowienia dotychczasowe oraz dodawać nowe postanowienia. Jest to rozwiązanie pozwalające dopasować się do nowej sytuacji bez potrzeby sporządzania nowej umowy, a czasami – rozwiązywania obowiązującej. Nie ma także limitu liczby aneksów, które mogą zostać przygotowane do jednej umowy. Przygotowując dodatkowe dokumenty pamiętać jednak trzeba, iż ich postanowienia muszą być zgodne z prawem i nie mogą naruszać zasad współżycia społecznego.

Treść umowy może być w ten sposób niemal dowolnie zmieniona. Aneksem można np. powiększyć wartość kontraktu, wskazać dodatkowy zakres prac lub poprawić błędy, które znalazły się w umowie. Aneks do umowy najmu może chociażby wydłużać czas trwania umowy wynajmowania lokalu albo nałożyć dodatkową opłatę na lokatorów.

Aneks do umowy – wzór

W każdym aneksie, niezależnie od tego, czego on dotyczy, powinny znaleźć się następujące elementy: informacja o umowie, której aneks dotyczy (jej numer, data oraz miejsce podpisania), strony umowy (to równocześnie strony aneksu), przedmiot umowy i zmiany, które są aneksem wprowadzane, data wejścia w życie postanowień, podpisy.


Pierwsza część aneksu zatem wskazuje dokument, do którego się on odnosi, a także strony, które aneks zawierają (są to też strony, które wcześniej zawarły ze sobą umowę). W przypadku aneksu do umowy o pracę stronami są pracodawca i pracownik, w przypadku aneksu do umowy najmu – wynajmujący i lokator. Aneks dotyczyć może też umów o dzieło czy umów kupna-sprzedaży.


W kolejnej części dokumentu – tej, która wprowadza zmiany – dla przejrzystości posłużyć można się dotychczasowymi zapisami umowy, przytaczając ich treść lub paragraf i ustęp, a następnie nadając im nowe brzmienie. W ten sposób można łatwo sprawdzić, gdzie i w jakim zakresie postanowienia umowy uległy zmianom.

Warto również pamiętać, iż aneks do umowy – co do zasady – wchodzi w życie w chwili jego podpisania. Odpowiednim zapisem można oczywiście tę sytuację zmienić, wskazując, że postanowienia zaczną obowiązywać po dwóch tygodniach, miesiącu czy trzech miesiącach.


W ostatniej części dokumentu powinna być także zawarta informacja dotycząca tego, iż pozostałe zapisy umowy nie ulegają zmianom (pozostają bez zmian).


Aneks podpisać muszą jego obie strony – podobnie jak pierwotną umowę. Po jego podpisaniu, staje się on niezbędnym załącznikiem do umowy, stanowiącym jego integralną część.


Przykładowy aneks umowy najmu może wyglądać następująco:


Aneks

z dnia …………………………… do umowy najmu nieruchomości z dnia ……………………………, zawarty pomiędzy …………………………… (imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej Wynajmującym a …………………………… (imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej Najemcą.


§ 1

Niniejszym aneksem strony zmieniają § ………. wskazanej umowy najmu w ten sposób, iż obowiązuje on w brzmieniu

…………………………………………………………………………………………………………………


§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.


§ 3

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.


§ 4

Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


…………………………………………………………..

(podpis Wynajmującego)

…………………………………………………………..

(podpis Najemcy)


Aneks do umowy o pracę – wzór

Aneks do umowy o pracę umożliwia zmianę warunków pracy ustalonych pierwotnym dokumentem. Jego zastosowanie i wdrożenie w życie jest możliwe dopiero po zaakceptowaniu jego treści przez obie strony, przy czym może to być inicjatywa zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Musi to być zgodne oświadczenie woli, co wymaga potwierdzenia stosownymi podpisami. Jeżeli jedna ze stron odmawia wprowadzenia zmian w umowie, wiążący pozostaje dokument pierwotny.


Aneks do umowy o pracę zawsze musi mieć formę pisemną – taką formę ustanowiono bowiem dla umowy o pracę. Po akceptacji jest on również nieodłącznym elementem wcześniej podpisanej umowy, musi więc zostać sporządzony w dwóch egzemplarzach – każdy z nich przeznaczony jest dla jednej ze stron.

W ten sposób zmienić można m.in. poziom wynagrodzenia (niemniej nie może być on niższy, niż ustalony innym przepisami, poziom wynagrodzenia minimalnego), wymiar czasu pracy (zgodnie z postanowieniami Kodeksu Pracy) czy stanowisko pracy.  Dla przykładu, aneksować należy wszystkie umowy o pracę, w których płaca jest równa minimalnej pensji, jeśli w dokumencie jest ona wskazana kwotowo. Wobec corocznie wzrastającej kwoty minimalnego wynagrodzenia, zamiast aneksów, w umowie zawrzeć można zapis, iż „pracownik otrzymywać będzie wynagrodzenie, które równe jest wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach”.  


Należy jednak pamiętać, iż niemożliwe jest dokonanie zmian, które nie są zgodne z prawem. Nie można zatem na pracownika nałożyć dodatkowych obowiązków, nieujętych przepisami prawa pracy. Nie można aneksem skrócić okresu wypowiedzenia czy zabrać pracownikowi prawa do poboru wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach. Niedopuszczalne jest także przedłużenie w ten sposób trzeciej umowy o pracę na czas określony.


Przykładowy aneks do umowy o pracę może wyglądać tak:


…………………………………………………………

(data, miejsce)


Aneks


Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy o pracę z dnia ………………………………, zawartej pomiędzy ……………………………… (nazwa, adres, NIP zakładu pracy), zwanym dalej Pracodawcą a ……………………………… (imię i nazwisko, adres, seria i numer dowodu osobistego), zwanym dalej Pracownikiem.


§ 1

Niniejszym aneksem strony zmieniają § ………. wskazanej umowy o pracę w ten sposób, iż obowiązuje on w brzmieniu:

……………………………………………………………………………………………………………………


§ 2

Dodaje się do wskazanej umowy § ………. w brzmieniu:

……………………………………………………………………………………………………………………


§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem jego podpisania.


§ 4

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.


§ 5

Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


…………………………………………………………..

(podpis Pracodawcy)

…………………………………………………………..

(podpis Pracownika)


Pozbądź się z firmy papierowych list obecności

Pozbądź się z firmy papierowych list obecności

Sprawdź jak!

14 dni ZA DARMO, bez zobowiązań i limitów!

Wystarczy, że założysz konto.

Przed wysłaniem nam swoich danych, koniecznie zapoznaj się z Polityką Prywatności, w której znajdziesz informacje o administratorze danych osobowych, Twoich prawach i naszych obowiązkach, w jakim celu przetwarzane są Twoje dane oraz wszelkie inne informacje, które dotyczą ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Zakładając konto akceptujesz postanowienia naszego regulaminu.