Jeżeli pracownik jest nieobecny i nie stawi się osoba przez niego upoważniona, termin ten wydłuża się do 7 dni.Świadectwo pracy – kiedy należy je wystawić?


Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi nawet wtedy, gdy ten nie rozliczył się z zakładem. Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie go w dniu rozwiązania umowy o pracę. Nieobecny pracownik ma prawo upoważnić na piśmie wybraną osobę do odbioru świadectwa. Jeżeli w ciągu 7 dni nie zostanie ono odebrane, pracodawca może wysłać je listem poleconym na adres podany w danych osobowych. Nawet, jeżeli pracownik z różnych względów nie chce odebrać dokumentu, nieefektowne doręczenie skutkuje dołączeniem świadectwa do akt. Pracodawca, który zamierza podpisać w ciągu 7 dni od wygaśnięcia stosunku pracy kolejną umowę z tą samą osobą, jest zwolniony z obowiązku wystawienia świadectwa pracy.
Pobierz darmowy wzór świadectwa pracy 2022!

Pobierz wzór świadectwa pracy 2022 w formacie DOC (Word).

Pobierz wzór świadectwa pracy 2022 w formacie PDF, gotowy do druku.
Świadectwo pracy – omówienie wzoru

Co zawiera świadectwo pracy? Wszystkie informacje na temat wymiaru czasu pracy, jej okresu oraz rodzaju i zajmowanym stanowisku. Należy umieścić dane o wykorzystanych dniach wolnych, czyli urlopach i opiece nad dziećmi, a także okresach, w których pracownik otrzymywał zasiłki chorobowe i wszelkie informacje niezbędne do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Wpisuje się urlop wypoczynkowy wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy. Dodatkowy urlop lub świadczenie przewidziane przepisami prawa pracy, urlop bezpłatny oraz podstawę prawną jego udzielenia. Jeżeli pracownik odbył czynną służbę wojskową lub jej formę zastępczą w czasie stosunku pracy, także te dane muszą zostać ujęte, podobnie jak okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kolejne niezbędne dane to: sposób rozwiązania stosunku pracy, tryb lub okoliczności jego wygaśnięcia. W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia, należy określić okres, za jaki należy się pracownikowi odszkodowanie. Jeżeli pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z urlopem wychowawczym, również ten fakt musi zawierać świadectwo pracy. Wzór obejmuje także wzmiankę w przypadku zajęcia komorniczego wynagrodzenia. Należności uznane i niezaspokojone przez pracodawcę z powodu braku środków finansowych także muszą zostać uwzględnione. Oprócz danych podstawowych świadectwo pracy może zawierać dodatkowe informacje. Na żądanie pracownika podaje się w nim wysokość i składniki wynagrodzenia, a także uzyskane kwalifikacje.

Świadectwo pracy 2022


Od początku 2019 roku obowiązują zmiany w świadectwie pracy. Razem z nim pracownik musi otrzymać informacje na temat przechowywania akt pracowniczych. Do końca 2018 roku akta te musiały być przechowywane przez 50 lat. Obecnie, zgodnie z ustawą z 10 stycznia 2018 roku (DzU poz. 357), okres ten uległ skróceniu i wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Dokumenty mogą być przechowywane w formie elektronicznej. Nowe świadectwo pracy wydawane będzie wraz z informacją w postaci papierowej lub elektronicznej o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwości jej odbioru w ciągu miesiąca po zakończeniu tego okresu. Po tym czasie zostanie ona zniszczona. Brak wydania świadectwa pracy w wyznaczonym terminie, skutkować będzie karami finansowymi od 1000 do 30 000 zł. Były zatrudniony, który nie otrzyma terminowo świadectwa, będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie za poniesione szkody, w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, do 6 tygodni maksymalnie.


Świadectwo pracy a zwolnienie lekarskie i okresy nieskładkowe


Chociaż chorobowe zalicza się do okresów nieskładkowych, to mają one dodatkową pozycję w świadectwie pracy. Dni, w których pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby, muszą zostać wyszczególnione. Wpisuje się liczbę dni absencji pracownika z powodu choroby. Nie wpisuje się terminów, a wyłącznie liczbę dni łącznie. Nie dolicza się tu dni opieki nad chorym dzieckiem, podobnie, jak zwolnienia w celu opieki nad dzieckiem. Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy, muszą zostać określone, ze względu na ustalenie praw pracowniczych u kolejnego pracodawcy i prawa do renty lub emerytury. Wyszczególnia się je w ustępie 4 pkt 10 świadectwa według wzoru. Wpisuje się tu chorobowe, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, urlopy wychowawcze, urlopy bezpłatne dla matek pracujących. Pracodawca zobowiązany jest do wyszczególnienia wszystkich okresów nieskładkowych, które wystąpiły w czasie trwania stosunku pracy. Wykazuje się je chronologicznie, z wyszczególnieniem dat, jednak nie podaje się podstawy uznania danego okresu za nieskładkowy. Tu ponownie wpisuje się chorobowe, z podaniem dat. Przy dużej liczby okresów nieskładkowych, można dołączyć ich wykaz w formie załącznika.


Świadectwo pracy jest dokumentem niezależnym od woli pracodawcy. To jego oświadczenie wiedzy, i musi je wydać niezwłocznie, a termin 7 dni obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy pracownika nie ma w pracy w ostatnim dniu trwania umowy.