·4 min czytania

Świadectwo pracy 2024

świadectwo pracy

Wydanie świadectwa pracy to jeden z najważniejszych elementów w momencie zakończenia stosunku pracy z pracownikiem. Jest to dokument, który nie tylko potwierdza oficjalnie przebieg zatrudnienia, ale też pełni istotną rolę dla byłego już pracownika biorącego udział w nowych procesach rekrutacyjnych. Dowiedz się więcej na jego temat i pobierz nowy wzór świadectwa pracy.

Świadectwo pracy – kiedy należy je wystawić?

Świadectwo pracy to dokument, który pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi, gdy następuje ustanie stosunku pracy z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Jedynie pracodawca, który zamierza podpisać w ciągu 7 dni od wygaśnięcia stosunku pracy kolejną umowę z tą samą osobą, jest zwolniony z obowiązku wystawienia świadectwa pracy. Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi nawet wtedy, gdy ten nie rozliczył się z zakładem i niezależnie od okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie go w dniu rozwiązania umowy o pracę. Nieobecny pracownik ma prawo upoważnić na piśmie wybraną osobę do odbioru świadectwa. Jeżeli w ciągu 7 dni nie zostanie ono odebrane, pracodawca może wysłać je listem poleconym na adres podany w danych osobowych. Nawet,  jeżeli pracownik z różnych względów nie chce odebrać dokumentu, nieefektywne doręczenie skutkuje załączeniem świadectwa do akt.

świadectwo pracy
świadectwo pracy

Pobierz darmowy wzór świadectwa pracy!

Świadectwo pracy

Szukasz sprawdzonego wzoru świadectwa pracy? Udostępniamy darmowy wzór, który możesz pobrać i wykorzystać w swojej firmie.

swiadectwo-pracy

Świadectwo pracy – omówienie wzoru

Co zawiera świadectwo pracy? Wszystkie informacje na temat wymiaru czasu pracy, jej okresu oraz rodzaju i zajmowanym stanowisku. Należy umieścić dane o wykorzystanych dniach wolnych, czyli urlopach i opiece nad dziećmi, a także okresach, w których pracownik otrzymywał zasiłki chorobowe i wszelkie informacje niezbędne do ustalenia uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Wpisuje się  wykorzystany w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło wygaśnięcie stosunku pracy. Dodatkowy urlop lub świadczenie przewidziane przepisami prawa pracy, urlop bezpłatny oraz podstawę prawną jego udzielenia. Jeżeli pracownik odbył czynną służbę wojskową lub jej formę zastępczą w czasie stosunku pracy, także te dane muszą zostać ujęte, podobnie jak okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Kolejne niezbędne dane to: sposób rozwiązania stosunku pracy, tryb lub okoliczności jego wygaśnięcia.

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia, należy określić okres, za jaki należy się pracownikowi odszkodowanie. Jeżeli pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy w związku z , również ten fakt musi zawierać świadectwo pracy. Wzór obejmuje także wzmiankę w przypadku zajęcia komorniczego wynagrodzenia. Należności uznane i niezaspokojone przez pracodawcę z powodu braku środków finansowych także muszą zostać uwzględnione. Oprócz danych podstawowych świadectwo pracy może zawierać dodatkowe informacje. Na żądanie pracownika podaje się w nim wysokość i składniki wynagrodzenia, a także uzyskane kwalifikacje.

świadectwo pracy

Świadectwo pracy 2024

Od początku 2019 roku obowiązują zmiany w zakresie obowiązku informacyjnego. Pracodawca, przekazując świadectwo pracy, razem z nim musi przekazać informacje na temat przechowywania akt pracowniczych. Do końca 2018 roku akta te musiały być przechowywane przez 50 lat. Obecnie, zgodnie z ustawą z 10 stycznia 2018 roku (DzU poz. 357), okres ten uległ skróceniu i wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy. Dokumenty mogą być przechowywane w formie elektronicznej. 

Nowe świadectwo pracy wydawane jest więc wraz z informacją w postaci papierowej lub elektronicznej o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej i możliwości jej odbioru w ciągu miesiąca po zakończeniu tego okresu. Pracownik musi też zostać poinformowany, że jego dokumentacja pracownicza w przypadku jej nieodebrania zostanie zniszczona w ciągu miesiąca od upływu obowiązkowego okresu przechowywania.

Brak wydania świadectwa pracy w wyznaczonym terminie, skutkuje karami finansowymi od 1000 do 30 000 zł. Co więcej, były zatrudniony, który nie otrzyma terminowo świadectwa, będzie mógł ubiegać się o odszkodowanie za poniesione szkody, w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, do 6 tygodni maksymalnie.

Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Nigdy więcej nie trać czasu!

Zautomatyzuj układanie grafików pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy, elektroniczne wnioski urlopowe i wiele więcej.

Załóż darmowe konto

Świadectwo pracy a zwolnienie lekarskie i okresy nieskładkowe

Chociaż chorobowe zalicza się do okresów nieskładkowych, to mają one dodatkową pozycję w świadectwie pracy. Dni, w których pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby, muszą zostać wyszczególnione. Wpisuje się liczbę dni absencji pracownika z powodu choroby. Nie wpisuje się terminów, a wyłącznie liczbę dni łącznie. Nie dolicza się tu dni opieki nad chorym dzieckiem, podobnie, jak zwolnienia w celu opieki nad dzieckiem. Okresy nieskładkowe w świadectwie pracy, muszą zostać określone, ze względu na ustalenie praw pracowniczych u kolejnego pracodawcy i prawa do renty lub emerytury. Wyszczególnia się je w ustępie 4 pkt 10 świadectwa według wzoru. Wpisuje się tu chorobowe, opiekuńcze, świadczenia rehabilitacyjne, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, urlopy wychowawcze, urlopy bezpłatne dla matek pracujących. Pracodawca zobowiązany jest do wyszczególnienia wszystkich okresów nieskładkowych, które wystąpiły w czasie trwania stosunku pracy. Wykazuje się je chronologicznie, z wyszczególnieniem dat, jednak nie podaje się podstawy uznania danego okresu za nieskładkowy. Tu ponownie wpisuje się chorobowe, z podaniem dat. Przy dużej liczby okresów nieskładkowych, można dołączyć ich wykaz w formie załącznika.

Świadectwo pracy jest dokumentem niezależnym od woli pracodawcy. To jego oświadczenie wiedzy, i musi je wydać niezwłocznie, a termin 7 dni obowiązuje wyłącznie wtedy, gdy pracownika nie ma w pracy w ostatnim dniu trwania umowy.

Świadectwo pracy - błędy

Pracodawca, nawet posiadając wzór świadectwa pracy i wszystkie informacje niezbędne do jego uzupełnienia, może w dokumencie popełnić błąd. Co w takiej sytuacji? Jeśli były pracownik zauważy w świadectwie pracy błąd, może wystąpić w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu o jego sprostowanie. Sprostowanie informacji w świadectwie pracy jest obowiązkiem pracodawcy, a niewykonanie tej czynności może skutkować skierowaniem sprawy do sądu pracy. Oczywiście jeśli błędy zostaną zauważone przez jedną ze stron po upływie 14 dni, nadal dokument może zostać skorygowany. W każdym przypadku wystawiając poprawione świadectwa pracy, należy umieścić na nim faktyczną datę wystawienia, jak również załączyć pismo wyjaśniające, co, dlaczego i w jaki sposób zostało skorygowane, a dodatkowo należy w tym załączniku odnotować informację o zwrocie pierwotnego świadectwa pracy.

Zobacz również:

Korekta świadectwa pracy – czy jest konieczna?

Świadectwo pracy to niezwykle ważny dokument wydawany pracownikowi przez pracodawcę w związku z wygaśnięciem lub rozwiązaniem stosunku pracy.

Korekta świadectwa pracy – czy jest konieczna?

Sprostowanie świadectwa pracy – ile czasu na złożenie wniosku?

Wydanie pracownikowi kompletnego świadectwa pracy to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy.

Sprostowanie świadectwa pracy – ile czasu na złożenie wniosku i otrzymanie poprawionego dokumentu?

Do kiedy wydać świadectwo pracy?

Każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę jest zobligowany do wystawienia tzw. świadectwa pracy. Co powinien zawierać?

Do kiedy wydać świadectwo pracy?

#udostępnij jeżeli ten artykuł jest przydatny:

Warto również przeczytać te artykuły.

Sprawdź inne propozycje opracowane przez naszych ekspertów.

Sprawdź też inne artykuły!

Zobacz wszystkie

299950+ użytkowników!

Tworzymy narzędzia, które dopasowują się do Ciebie, a nie na odwrót, ponieważ każdy pracuje w wyjątkowy sposób.

Załóż darmowe konto
Szczęśliwy użytkownik platformy inEwi

Wykorzystujemy pliki cookie, piksele i lokalną pamięć w celu poprawy wydajności, personalizacji treści i reklam oraz ich pomiaru. Używamy własnych plików cookie oraz niektórych od stron trzecich. Tylko absolutnie konieczne są włączone domyślnie. Więcej w naszej polityce prywatności.